Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

2.    Stowarzyszenie działa na zasadach organizacji pożytku publicznego.

3.    Stowarzyszenie jest apolityczne, niezależne od organizacji rządowych oraz innych instytucji dobroczynnych, kieruje się interesem społeczności lokalnej przedkładając go ponad wszelkie jednostkowe interesy i cele.

4.    Stowarzyszenie zbiera środki finansowe od darczyńców indywidualnych, firm i różnych instytucji, i z tych darowizn buduje kapitał wieczysty (kapitał żelazny). Odsetki od zainwestowanego kapitału żelaznego przeznacza na stałe finansowanie inicjatyw społecznych, zaspokajających potrzeby określonych społeczności lokalnych.

5.    Stowarzyszenie jest lokalną organizacją filantropijną prowadzącą programy grantowe i stypendialne dla inicjatyw obywatelskich i osób indywidualnych.

 

§ 3.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4.

1.      Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Warka.

2.      Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego      realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3.      Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców  Polski ze szczególnym uwzględnieniem   Województwa mazowieckiego i Powiatu grójeckiego.

4.      Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta powiatu grójeckiego.

§ 5.

1.    Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2.    Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą.

 

§ 6.

Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

§ 7.

1.      Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.      Znak graficzny zatwierdza Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3.      Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla niego samego.

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

§ 8.

 

Misją Stowarzyszenia jest dążenie do poprawy życia mieszkańców tj. rozwój lokalny poprzez aktywizację społeczności lokalnych.

Celem Stowarzyszenia jest::

1.      Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenach wiejskich i w małych miastach;

2.      Inicjowanie i propagowanie działań społecznych w dziedzinie kultury (narodowej i europejskiej), sportu, zdrowia, edukacji, ekologii, turystyki i wypoczynku;

3.      Działania podtrzymujące tradycję narodową oraz tradycję regionalną, pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4.      Ochrona i popularyzowanie kulturowego dziedzictwa regionu;

5.      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

6.      Prowadzenie działań na rzecz osób i grup wykluczonych lub  zagrożonych różnymi formami wykluczenia np.: wykluczenie społeczne (bezrobotni, niepełnosprawni, rodziny i dzieci z rodzin ubogich, alkoholicy, narkomani); wykluczenie informacyjne; itp. na terenach wiejskich i w małych miastach;

7.      Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby prawne i osoby fizyczne.

8.      Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

9.      Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10.   Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

11.   Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12.   Promocja i organizacja wolontariatu;

13.   Działalność charytatywna;

14.   Ochrona i promocja zdrowia;

15.   Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

16.   Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

17.   Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych  celów organizacji.

 

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury, sportu, zdrowia, edukacji, ekologii, turystyki i wypoczynku;

2.    Prowadzenie regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów;

3.    Organizowanie festynów kulturalno-rozrywkowych, turystyczno-krajoznawczych, ekologiczno-edukacyjnych, prozdrowotnych i sportowych;

4.    Organizowanie warsztatów, szkoleń, kursów, debat, konferencji, spotkań;

5.    Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i medialnej;

6.    Organizowanie działalności popularyzatorskiej – konferencje, seminaria, odczyty;

7.    Zadania zlecone przez samorząd terytorialny i organizacje współpracujące;

8.    Powoływanie komisji o charakterze doradczo-konsultacyjnym.

§ 10.

Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może powoływać inne organizacje w granicach prawem dozwolonych.

§ 11.

Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków-założycieli,

2. członków zwyczajnych,

3. członków wspierających,

4. członków honorowych.

 

§ 13.

1.      Członkami-założycielami są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia Członek-założyciel korzysta z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia pod warunkiem opłacania składek członkowskich.

2.      Członkowie-założyciele i członkowie zwyczajni posiadają równe prawa w Stowarzyszeniu, chyba że Statut stanowi inaczej.

 

§ 14.

1.      Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być

a.      obywatele polscy o pełnej zdolności do czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami;

b.      małoletni, w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;

c.      małoletni poniżej 16 lat, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2.      Osoby ubiegające się o członkostwo w Stowarzyszeniu muszą:

a.      złożyć pisemną deklarację członkowską zawierającą imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, oświadczenie o przystąpieniu;

b.      uzyskać pisemną pozytywną rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

3.      Przyjmowanie członków zwyczajnych odbywa się uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 15.

1.      Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.      czynnego i biernego prawa wyborczego, wyjątek stanowią małoletni poniżej 16 roku życia;

b.      zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

c.      brać udział w pracach komisji i sekcji tematycznych,

d.      uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach, szkoleniach i zjazdach na warunkach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

2.      Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

a.      do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b.      czynnie uczestniczyć w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

c.      regularnie opłacać składki członkowskie,

d.      troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia.

§ 16.

1.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2.      Członek wspierający posiada prawa określone w §15 pkt. 1, ust. b oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

3.      Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 17.

1.                 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.                 Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy nie posiada praw wyborczych, ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 18.

1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a.      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;

b.      skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu doręczonym pocztą lub innym skutecznym sposobem;

c.      wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę;

d.      utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną;

e.      śmierci stowarzyszonego członka.

2.      Pozbawienie członkostwa z przyczyn, o których mowa w pkt. 1, ust. c, poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym wszczętym przez Prezesa Zarządu i złożeniem odpowiedniego sprawozdania Walnemu Zebraniu Członków.

3.      Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30  dni, do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

4.      Członek, którego dotyczy uchwała Zarządu o pozbawienie członkostwa, ma prawo do złożenia na Walnym Zebraniu Członków wyjaśnień i ustosunkowania się do zarzutów.

5.      Uchwała Walnego Zebrania Członków o pozbawieniu członkostwa zapada bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

Rozdział 4

Organy Stowarzyszenia

 

§ 19.

Organami Stowarzyszenia są:

1.      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2.      Zarząd Stowarzyszenia,

3.      Komisja Rewizyjna.

§ 20.

1.      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

a.      wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej;

b.      wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów;

c.      na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład można uzupełnić z kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, ale jednocześnie nadal będzie zawierał się w określonym przez statut przedziale, nie jest konieczne uzupełnianie składu władz. W przypadku, gdy ilość członków władz Stowarzyszenia zmniejszy się poniżej określonego w statucie progu (Zarząd – 5 członków, Komisja Rewizyjna – 3 członków), niezbędne jest uzupełnienie ich składu w drodze wyborów uzupełniających przeprowadzonych na najbliższym Walnym Zebraniu Członków zwołanym przez Zarząd, nie później niż 30 dni od daty złożenia pisemnej rezygnacji powodującej wybory uzupełniające.

2.      Liczba dobranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

§ 21.

1.      Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.      W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

3.      Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

§ 22.

Walne Zebranie jest organem uchwałodawczym.

§ 23.

1.     Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok, jako zebranie sprawozdawcze oraz raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2.     Walne Zebranie Członków może też być zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek:

a.      Zarządu,

b.      Komisji Rewizyjnej,

c.      Co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

3.     Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić o tym na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

4.     Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

5.     W Walnym Zebraniu Członków musi uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej .

6.     W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a.      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i założyciele,

b.      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.      uchwalenie Statutu oraz jego zmian;

2.      uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

3.      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4.      uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,

5.      wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków,

6.      wybór przewodniczących i członków komisji,

7.      uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia na rok następny,

8.      wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

9.      wybór i odwołanie prezesa Zarządu,

10.   udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

11.   powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,

12.   ustalanie wysokości składek członkowskich,

13.   podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,

14.   rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,

15.   stwierdzanie wygaśnięcia i pozbawienia członkostwa,

16.   nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,

17.   rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

18.   podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 25.

Do dokonania zmian w Statucie wymagana jest bezwzględna większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 26.

W przypadku braku kworum zwołujący Walne zebranie wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków nie później niż w ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych na nim uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.

 

§ 27.

1.      Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi Przewodniczący, wybierany  spośród obecnych na zebraniu.

2.      Przewodniczącemu pomaga Sekretarz wybierany spośród obecnych na zebraniu.

§ 28.

1.      Do zadań Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków należy prowadzenie obrad Walnego Zebrania Członków,

2.      Do zadań Sekretarza Walnego Zebrania Członków należy sporządzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 29.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 30.

1.      Zarząd wybierany jest na 4-letnią kadencję w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

2.      Zarząd składa się z 5-10 członków, w tym: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i ewentualnie członków Zarządu.

§ 31.

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

1.        realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

2.      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3.      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4.      przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania Członków,

5.      określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

6.      ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,

7.      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

8.      podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków,

9.      prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

10.   wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

11.   składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

12.   wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnego Zebrania Członków,

13.   współpraca z Przewodniczącym i Sekretarzem Walnego Zebrania Członków.

14.   ustalanie zasad, form i trybu zatrudnienia oraz wysokości zarobków pracowników Stowarzyszenia,

15.   tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

16.   prowadzenie postępowania wyjaśniającego związanego z uchwała Zarządu o pozbawieniu członkostwa

Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 32.

Zarząd odpowiada za zabezpieczenie Walnemu Zebraniu Członków i Komisjom właściwych warunków działania.

§ 33.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia kieruje pracami i jest przełożonym pracowników Biura Stowarzyszenia.

§ 34.

1.      W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

2.      Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Wiceprezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.

3.      Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 

§ 35.

1.      Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

2.      Dla ważności uchwały Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej połowy jego składu i zwykła większość głosów.

§ 36.

1.      Do zadań Skarbnika Stowarzyszenia (głównego księgowego) należy:

a.      założenie i prowadzenie rachunku bankowego Stowarzyszenia,

b.      prowadzenie księgowości,

c.      przygotowanie sprawozdań z wykonania preliminarza dochodów i wydatków
za rok ubiegły,

d.      przygotowanie dla Zarządu założeń do projektu preliminarza dochodów i wydatków na rok następny,

e.      pilnowanie dyscypliny finansowej organów Stowarzyszenia,

f.       składanie Zarządowi półrocznych informacji o wywiązywaniu się członków Stowarzyszenia z obowiązków finansowych wobec Stowarzyszenia.

2.      Skarbnika może zatrudniać Zarząd.

3.      W przypadku gdy Skarbnika zatrudnia Zarząd bierze on udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosowania.

 

Komisja Rewizyjna

§ 37.

1.      Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.

2.      Walne Zebranie Członków wybiera Komisję Rewizyjną w głosowaniu tajnym.

3.      Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.

4.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a.      kontrola bieżącej pracy Zarządu,

b.      składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu,

c.      kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia,

d.      składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności,

5.      Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

a.      żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

b.      żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

6.      Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a.      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b.      nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

c.      mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział 5

Biuro Stowarzyszenia

 

§ 38.

1.      Biuro Stowarzyszenia prowadzi działalność pomocniczą wobec organów Stowarzyszenia i odpowiada za:

a.      korespondencję,

b.      prace organizacyjne związane z realizacją przez Stowarzyszenie działalności statutowej.

2.      Pracowników biura zatrudnia Zarząd.

Rozdział 6

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 39.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

1.      składek członkowskich,

2.      darowizn, spadków i zapisów,

3.      dochodów z własnej działalności,

4.      dochodów z majątku stowarzyszenia,

5.      ofiarności publicznej,

6.      dotacji i subwencji,

7.      innych źródeł.

 

§ 40.

1.      Zarząd Stowarzyszenia może dokonać zbycia lub nabycia nieruchomości dopiero po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2.      Dla ważności oświadczeń w zakresie spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub z jego upoważnienia jednego z Wiceprezesów i Skarbnika.

3.      Wszelkie dokumenty finansowe nie dotyczące składników majątkowych Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub z jego upoważnienia jeden z członków Zarządu i Skarbnik.

4.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.

5.      Statut stowarzyszenia zakazuje:

a.      Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b.      Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c.      Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

d.      Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

6.      Stowarzyszenie przeznacza całkowity uzyskany dochód na działalność statutową.

7.      Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 41.

Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes              lub Wiceprezes

Rozdział 7

Likwidacja Stowarzyszenia

 

§ 42.

1.      Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy członków.

2.      Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Likwidacyjnej, której zadaniem będzie uregulowanie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia i przekazanie pozostałych składników majątkowych podmiotom wskazanym przez Walne Zebranie Członków.